Historien til vår arbeids- og inkluderingsbedrift Fides går tilbake til 1977, da bedriften ble startet av Stjørdal og Meråker kommune. Fides ble da etablert som en YVI-bedrift ( Yrkeshemmede og vanføres Industrier) med fylkeskommunen og flere private bedrifter/stiftelser, blant annet med Aunes karosseri og Gjensidige som aksjeeiere og støttespillere. 

Historikk

Bedriften hadde fram til 2003 kun fokus på interne arbeidsavklaringsarenaer som hovedsaklig bestod av mekaniske oppgaver. I 2004 ble det etablert en egen attføringsavdeling, som arbeidet mer eksternt rettet, men fortsatt med fokus på tiltak på vegne av NAV.

1.12.2009 ble de tre selskapene Asvo, Stjørdal Industri og Stjørdal Personal formelt slått sammen til Stjørdal Industri Asvo AS. Dette skjedde gjennom en fusjon av de arbeids-og-aktivitetstilbudene som allerede fantes i Stjørdal og Meråker kommune.

De private og ideelle aksjeeierne overdro sine aksjer til fordel for en modell med 100% kommunalt eierskap. Her har Stjørdal kommune eierskap på 85,41% og Meråker kommune har 14,59%.

I 2007 ble det besluttet å starte en prosess for samordning av flere av de arbeids- og aktivitetsorienterte foretakene fra Stjørdal og Meråker kommune. Det ble dannet en arbeidsgruppe med deltakere fra kommunene, samt fra Stjørdal Industri/Asvo, med støtte fra eksterne konsulenter fra Ernst & Young. Denne arbeidsgruppen så på krav og mål til ny organisering av arbeids- og aktivitetstilbudene i Stjørdal og Meråker kommune, samt vurderte en riktig organisering og drift av de kommunale tjenestene som skulle samordnes.

Det ble gjort en vurdering av de ulike selskapstypene kommunalt foretak, enhet- og kommunalt AS, som ble den valgte løsningen til slutt. Styringen av vår bedrift er dermed underlagt aksjelovgivningen, hvor kommunenes påvirkningsmulighet - men ikke instruering - kan gjøres gjennom deres eierrepresentasjon i generalforsamlingen. Ansatte og utstyr ved de kommunale avdelingene ble overført fra kommunene til selskapet (som da ble stiftet under navnet Stjørdal Industri Asvo AS) 1. desember 2009.

I 2010 besluttet vi at det var på tide med et nytt navn, som bedre kunne vise hva vi står for- og samlet oss til Fides AS i 2011. Fides er et latinsk ord som betyr tro, tillit, trofasthet og pålitelighet.  

I 2014 fusjonerte Fides inn bedriftene Innherred Produkter AS og 3Kanten IT i Levanger, og vi har nå avdelinger i Stjørdal, Meråker og Levanger. 

Behov for nye lokaler

På dette tidspunktet drives Fides på tre ulike lokasjoner i Stjørdal: På Fossliåsen med aktivitetssenteret, Værnesgata med attføringsavdelingen og på Sutterøy med administrasjon og VTA-avdeling. Nå ønsker Fides å samlokaliseres med mål om enda mer helhetlige tjenester for både brukere, ansatte og eiere. Stjørdal kommune ser samtidig at behovet for et nytt sentralkjøkken kan realiseres i bygget som Fides planlegger.

I 2015 starter prosessen med å planlegge, tegne, prosjektere og gjennomføre en anbudskonkurranse for et nytt bygg på området hvor kontor og produksjonslokalene til Stjørdal Industri var lokalisert på dette tidspunktet. Ansatte fra avdelingene involveres i prosessen med rominndeling og generell utforming av bygget. Det bestemmes tidlig i prosessen at aktivitetssenteret skal ligge i første etasje for å kunne tilby lettere adkomst og tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Bygget skulle også prosjekteres med mulighet for å bygge på en ekstra etasje på østsiden. I tillegg skreddersys bygget for brukernes/tiltakenes behov, mens det samtidig utformes for fleksibel innredning for framtidige endringer i målgruppene.

I dialog med Stjørdal kommune, kjøper Fides ut eiendomsretten til en del av eiendommen, som inntil da har vært underlagt en festeavtale med Stjørdal kommune, og prosjekterer det som da kalles Fidestunet i tett samarbeid med Stjørdal og Meråker kommune- og entreprenør Ruta.

I november 2016, planlegges riving av de gamle fabrikklokalene og det settes et mål for snarlig byggestart med ferdigstillelse i april 2018. Fristen for ferdigstillelse holdes, og Fides opplever at bygget oppfyller våre forventninger for brukerne, eierne og egne ansatte.

Vi i Fides synes vi har kommet tettere på eierkommunene i prosessene rundt samordning av tjenester og samlokalisering med sentralkjøkkenet. Brukerne og eierne får flere og mer helhetlige tjenester, der vi i Fides, sammen med NAV og eierkommunene møter mennesker der de er, og følger dem dit de vil og kan.